Contactgegevens

Hoe kun je ons bereiken?
 • Correspondentieadres
 • MaxStudios
 • Parelmoerwolk 9
 • 6846 DP Arnhem
 • Telefoon06 2648 4206
 • E-emailinfo@maxstudios.nl
 •  
 • KvK0919 1271
 • RekeningNL88 RABO 01487 55925

ALGEMENE VOORWAARDEN

MaxStudios

Algemeen
Er werken gediplomeerde docenten en docenten in opleiding bij MaxStudios. MaxStudios biedt stagiaires de kans doceerervaring op te doen. Cursussen gaan enkel door bij voldoende deelnemers. Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten of choreografen zonder toestemming te gebruiken voor optredens elders. Zonder toestemming van MaxStudios mag er geen beeld/filmmateriaal op internet (bijvoorbeeld sociale media als YouTube en Facebook) geplaatst worden.

Proefles
Het is mogelijk een proefles te volgen. Hierbij dient de deelnemer(ster) daadwerkelijk deel te nemen aan de les. Enkel kijken is niet mogelijk. Ouders/verzorgers van deelnemers t/m 17 jaar, mogen de laatste tien minuten van de proefles komen kijken. Indien er geen proefles wordt gevolgd, maar meteen wordt ingeschreven voor de lessen, mogen de ouders/verzorgers van deelnemers t/m 17 jaar de laatste tien minuten van de eerste les komen kijken.

Aanmelding
Door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren, meld je je aan voor de danslessen. Alléén dan kun je aan de lessen deelnemen. Je kunt dit inschrijfformulier bij de dansdocent in de les krijgen of het via www.maxstudios.nl downloaden. Door dit formulier te ondertekenen, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. Het inschrijfformulier moet worden ondertekend door de betalingsplichtige. Dat is een meerderjarige vanaf 18 jaar; of is de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, een van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige. Als je later in een betaaltermijn instroomt, wordt het verschuldigde contributie naar rato aangepast: d.w.z. de lessen voorafgaand aan de inschrijving worden in mindering gebracht op het lesgeld van de lopende betaaltermijn. Als je tijdens een betaaltermijn wilt overstappen naar een andere lesdag of lestijd, is dat alleen mogelijk na overleg met de heer Max Odarty, de eigenaar van de dansschool. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap van de lessen automatisch verlengd.

Betalingswijze
Het lesgeld betaal je via een machtiging voor automatische incasso. De incassering van het lesgeld gebeurt één keer per betaaltermijn. Het is belangrijk dat er voldoende saldo op je bankrekening staat en je een IBAN nummer doorgeeft zonder incassoblokkade. Voor automatische incasso geldt dat je voor een probleemloze betaling van de contributie zorg dient te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht om stornokosten van € 10,- in rekening te brengen en de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. De incassering van het lesgeld start de eerstvolgende les, na een (eventuele) proefles. Bij een nieuwe inschrijving betaalt men bovenop het lesgeld eenmalig €15,- inschrijfkosten. Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld. Abonnementen kunnen niet opgeschort worden. Automatische incasso van een Passe-Partout lidmaatschap (onbeperkt lessen) vindt maandelijks plaats.

Op www.maxstudios.nl kun je de actuele tarieven van de lessen nalezen. Ook is hier te lezen wanneer er geen les wordt gegeven vanwege vakantie en hoeveel lessen er binnen elke betaaltermijn vallen.

MaxStudios hanteert jaarlijks drie betaaltermijnen:
De automatische incassering van het lesgeld vindt begin september, januari en april plaats. De actuele tarieven zijn te vinden op www.maxstudios.nl

Opzegging
Opzeggingen kunnen alleen geschieden aan het einde van een betaalperiode. Met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen kunnen alleen ingaan op:

 • 1 januari (opzeggingsbrief sturen voor 1 december)
 • 1 april (opzeggingsbrief sturen voor 1 maart)
 • 1 september (opzeggingsbrief sturen voor 1 augustus)

Je kunt de afmelding, voorzien van de handtekening van de betalingsplichtige, sturen naar: MaxStudios, Parelmoerwolk 9, 6846 DP Arnhem of per e-mail naar info@maxstudios.nl met een scan van de handtekening van de betalingsplichtige in de bijlage. De datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Indien je niet tijdig opzegt, blijf je betalingsplichtig, ook al maak je geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool. Op abonnementen die met korting worden afgesloten voor het gehele dansseizoen, wordt geen restitutie verleend bij voortijdige beëindiging.

Wijzigen
Het is in het belang van de leerling van MaxStudios dat wijzigingen in de persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, naam van de leerling, betalingsplichtige etc.) zo spoedig mogelijk schriftelijk aan MaxStudios worden doorgegeven. De door de leerling verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde leerlingenadministratie. Dit is noodzakelijk voor een verantwoorde uitvoering van de administratie van MaxStudios. Deze gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.

Uitval van lessen
Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats en verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald. Bij verhindering van de docent kunnen de lessen, in onderling overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

Recht van MaxStudios
De directie van MaxStudios kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of vanwege wangedrag. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft dan bestaan. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in het lesrooster. MaxStudios behoudt zich het recht voor om af te wijken van de verstrekte informatie, zoals namen van docenten, tijden en prijzen. In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist MaxStudios.

Aansprakelijkheid
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts in het geval van gezondheidsklachten en/of blessures. MaxStudios kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen en/of demoteamtrainingen. Dit geldt eveneens voor de heen- en terugweg van lessen, workshops, optredens en wedstrijden.

Webshop MaxStudios
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan MaxStudios geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@maxstudios.nl

Producten kunnen afwijken van de afbeeldingen die op de website (www.maxstudios.nl) zijn weergegeven.

Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, zal MaxStudios dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten (dus niet voor services zoals: 10-rittenkaarten, workshop kaarten, enz).

Lidmaatschap via GelrePas, Jeugdfonds Cultuur of Stichting Leergeld
Wanneer je de betaling voor de danslessen via GelrePas, Jeugdfonds Cultuur of Stichting Leergeld wilt laten verlopen, dan wordt de lidmaatschap afgegeven voor de duur van een jaar. Het eventuele resterende bedrag, het bedrag dat door de organisatie niet vergoed wordt, zal van het op het inschrijfformulier opgegeven IBAN nummer worden geïncasseerd. Zonder tijdige opzegging zal een verlenging van het lidmaatschap worden aangevraagd, en zal het eventuele resterende bedrag, op basis van de dan geldende tarieven, worden geïncasseerd. Wanneer je het lidmaatschap via GelrePas wilt laten verlopen, dan dien je een kopie van de GelrePas vast te hechten aan het inschrijfformulier. Bij lidmaatschap via Stichting Leergeld zal MaxStudios een factuur opstellen die de aanvrager samen met een recente loonstrook door kan sturen naar Stichting Leergeld.

Dancecrew
Dancecrew abonnementen worden afgesloten voor een geheel dansseizoen. Hierbij wordt voor iedere member een dancecrew contract opgemaakt. Het is in het belang van de gehele crew dat de members aan iedere training deelnemen. Dit om een perfecte choreo met bijbehorende verplaatsingen met elkaar op te kunnen stellen, en hiermee deel te nemen aan optredens en landelijke wedstrijden. Wanneer een dancecrew member onverhoopt echt niet deel kan nemen aan een training, dient hij of zij dit door te geven aan MaxStudios via telefoon of e-mail. Het lesgeld voor de dancecrew trainingen wordt maandelijks geïncasseerd. Wanneer een dancecrew member tussentijds besluit niet meer deel te nemen aan de crew, blijft de betalingsverplichting bestaan.